Rekrutacja uzupełniająca do Pałacu Młodzieży na rok 2023/2024

W dniach 14 – 25.08.2023 r. można będzie składać wnioski o przyjęcie do Pałacu Młodzieży w Tarnowie w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w roku szkolnym 2023/2024.

  1. Kandydatami na uczestników zajęć w placówce w formach stałych mogą być dzieci w wieku przedszkolnym od ukończenia 5 roku życia w dniu rozpoczęcia zajęć, dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej (bez szkół policealnych) zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczające do tarnowskich szkół (dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole) oraz ci, których przyjęcie na zajęcia nie wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki (konieczności angażowania dodatkowych opiekunów, terapeutów itp. do indywidualnej opieki nad kandydatem)
  2. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie dwie różne formy zajęć.
  3. Wnioski o przyjęcie należy składać tylko i wyłącznie w formie papierowej:
  • osobiście – w holu Pałacu Młodzieży, w dniach 14 – 25.08.2023 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy placówki,dostępna będzie skrzynka podawcza, do której można wrzucać wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej.
  • drogą pocztową na adres placówki: Pałac Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie 2023/2024 – rekrutacja uzupełniająca (liczy się data stempla pocztowego).
  1. Dokumenty przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie będą rozpatrywane w postepowaniu rekrutacyjnym.
  2. Niezależnie od wybranej formy dostarczenia wniosku rekrutacyjnego placówka nie wysyła automatycznie odrębnych potwierdzeń otrzymanych zgłoszeń.
  3. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży pm.tarnow.pl (dostępne poniżej) oraz z sekretariatu i portierni placówki.
  4. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady jak przy rekrutacji.
  5. Termin opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do placówki na rok szkolny 2023/2024 ustala się na dzień 31.08.2023 r. godz.15.00.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *