Propozycje zmian w zarządzaniu miastem…

Inicjatywa  Tarnowska,  będąca   –   przypominamy   –  płaszczyzną   żywej  współpracy   aktywnych  osób  i środowisk, służącą stworzeniu lokalnego think tanku, zajęła się w ostatnich miesiącach kilkoma pierwszymi zagadnieniami. Realizując systematyczne działania z ekspertami i prowadząc autentyczny dialog z tarnowianami, wypracowaliśmy sporo ciekawych rozwiązań, spostrzeżeń i koncepcji, które – naszym zdaniem – powinny być uwzględnione w strategii miasta.

Na podstawie coraz większej ilości potwierdzonych informacji, z rosnącą obawą konstatujemy, że nasze miasto znajduje się w kryzysie, który dotyka prawie każdą dziedzinę życia.

Dlatego najważniejszą propozycją, jaką przedstawiamy, to apel do wszystkich mieszkańców oraz organizacji o skupienie się wokół nurtujących nas problemów i zjednoczenie wysiłków na rzecz ich rozwiązania. W przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe. W związku z tym, jednogłośnie zalecamy, aby:

 1. Wykorzystać ten czas do sformułowania celów i metod, które wyprowadzą miasto m.in. ze spirali wzrostu kosztów, co powoduje obniżanie się jakości życia w mieście.
 2. Wskazać jednego niezależnego i wspólnego kandydata na włodarza miasta, którego kompetencje byłyby bezsporne,  a  on(a)  sam(a)  wiarygodnie  zagwarantuje,  że  nie  będzie  się  angażował  w jakiekolwiek bieżące spory partyjne i ideologiczne
 3. Wszelkimi możliwymi sposobami wesprzeć tę osobę, aby była w stanie zrównoważyć  budżet       i prowadzić prawdziwy dialog z mieszkańcami.

Widzimy jasno, że kolejna kadencja władz miasta będzie kluczowa. To znaczy, że jeżeli nie powstrzymamy degradacyjnych procesów i będziemy biernie patrzeć na kolejne pojawiające się okazje, to miasto Tarnów stanie się miastem drogim do mieszkania i inwestowania, a co za tym idzie, będziemy skazani na odpływ firm oraz kolejnych mieszkańców.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu pierwsze propozycje, które są efektem pracy pięciu grup eksperckich. Podczas ostatnich miesięcy przeprowadzona została analiza problemów i potencjałów poszczególnych sfer życia w mieście. Kolejno są to: Grupa Rozwój i Przedsiębiorczości pod przewodnictwem dr. Ryszarda Nejmana, Grupa Sport pod przewodnictwem prezesa Pawła Bargiela, Grupa Edukacji i Kultury pod przewodnictwem Rafała Halskiego, Grupa Bezpieczeństwa pod przewodnictwem naczelnika Piotra Jędrasa i Grupa Zrównoważonego Rozwoju i Ekologii pod Przewodnictwem prezesa Krzysztofa Woźniaka.

Poniżej możecie się Państwo zapoznać z sygnalną listą zgłoszonych w wymienionych grupach tematycznych postulatów i propozycji.

Zarówno te, jak i pozostałe grupy Inicjatywy Tarnowskiej kontynuują swoje prace. Z pierwszymi wynikami tych prac w kolejnych zespołach, postaramy się zapoznać Państwa w drugiej polowie bieżąego roku.

Zachęcamy do lektury i do dyskusji.

Grupa Rozwoju i Przedsiębiorczości – priorytetowe Impulsy Rozwojowe

 • Zmiana sposobu zarządzania miastem:
 • Decentralizacja decyzyjności w UM,  „owskaźnikowanie”  wyników  oraz  praca  na  celach  wraz z możliwymi premiami. Zadbanie o pozyskanie zaangażowania urzędników i mieszkańców we wspólną sprawę.
 • Bezpartyjny Prezydent integrujący wysiłki i potencjał całego „miasta” (zjednoczenie mieszkańców wokół problemów i rozwiązań)
 • System paneli społecznych, które pozwolą na poszerzoną debatę i wspólne rozwiązanie problemów (obecne komisje rady miejskiej są mało funkcjonalne w tym zakresie)
 • Szczególna integracja środowisk przedsiębiorców poprzez wspólną aplikację i nadanie każdemu większemu podmiotowi opiekuna miejskiego (w zamian za mecenat sportu, kultury lub NGO)
 • Wdrożenie organizacji pracy w UM, nie tylko pionowej w działach i podziałach, ale procesowej w poprzek organizacji, wraz z wyznaczeniem liderów odpowiedzialnych za ich skuteczny
 • Lobbing ponad podziałami partyjnymi => pozyskiwanie funduszy, instytucji i spółek.
 • Zbilansowany wewnętrzny rynek energetyczny = -30% kosztów energii dla wszystkich!
 • Spółka łącząca własności przy kolei, Owintarze (miejsca jeszcze nie sprzedane) i klubie Tarnovia do sprzedaży terenu pod „nowe centrum Tarnowa”.
 • „Uwolnienie” i sprzedaż obszaru tzw. Kapłonówki na np. kompleks giełdy towarowej, połączony z
 • Pierwsze pilotażowe, zeroemisyjne osiedle zbudowane wspólnie z tarnowskimi firmami z branży PV oraz budowalnej wraz z ofertą tworzenia takich samych w całej Polsce (tereny od ul. Lotniczej w kierunku góry Marcina).
 • Sprzedaż mienia  inwestycyjnego   tylko   z   deklaracją   woli   realizacji   inwestycji   w   oparciu  o zaprezentowany capex w umowie przedsprzedaży.
 • Profesjonalne, Centralne Biuro Zakupowe (łączące wybrane zapotrzebowania powiatów i firm)

= min. 10% oszczędności wydatków niebezpośrednich i capex.

 • Integracja komunikacji miejskiej z samorządami sąsiadującymi i
 • Program racjonalizacji wydatków i zrównoważenia budżetu, poprzez m.in. przekazanie do innych instytucji infrastruktury kosztochłonnej (sport, kultura).
 • Podział statystyczny województwa i w ślad za tym stworzenie Tarnowskiej Stefy Inwestycyjnej co przełoży się na więcej środków
 • Nowa strategia promocji miasta (np. miasto 5ciu kultur). Wspólna z powiatem ziemskim tarnowskim.
 • Połączenie gminy oraz miasta Tarnów.
 • Przekształcenie Centrum Usług Wspólnych w zaplecze, które wspólnie z firmami z Tarnowa przygotuje efektywną kosztowo infrastrukturę pod usługi typu Short Services oraz usługi wsparcia zdalnej opieki
 • Postawienie na branżę OZE i chemiczną, tak aby Tarnów koncentrował wysiłki na wsparciu rozwoju kompetencji i potencjałów w tym zakresie:
 • Park efektywności energetycznej zamiast gniazd innowacyjności wraz z domem pokazowym,
 • Synergia kształcenia na Akademii Tarnowskiej we współpracy z PGZ, Azoty, Energetyka (gwarantowane praktyki i zatrudnienie),
 • Wspólne spółki z Azotami => energetyczne i ekologiczne,
 • Współpraca w ramach grupy ośrodków COP Mielec, Dębica, Brzesko, Bochnia, Tarnów.
 • Integracja komunikacji miejskiej:
 • Z okolicznymi gminami w kontekście integracji rynku pracy i nauki
 • Lobbing na rzecz połączeń transportowych Północ – Południe (N. Sącz – Tarnów – Busko – Kielce – CPK). Ten proces się już realizuje, ale niestety bez aktywnego udziału Tarnowa (Busko – Kielce).
  • Dalszy rozwój  deficytowych  kierunków  studiów  wraz   z   gwarancją   praktyk   i   zatrudnienia w Tarnowskich spółkach (w zamian za deklarację woli zameldowania na 5 lat po studiach):

–      Medycyna i pielęgniarstwo,

 • Automatyka i kierunki Konstruktorskie,
 • Psychiatria i Psychologia (powstał projekt rządowy ok. 100 mld. zł dofinansowania).
  • Wpisanie naszych celów do celów strategii Województwa i lobbing na rzecz podziału statystycznego (dodatkowe środki z funduszy).
  • Nowe koszary dla Wojska i WOT w obecnym OHP i lobbing za lokalizacją infrastruktury właśnie w Tarnowie.
  • Rozwój umiejętność u młodych poprzez firmy takie jak Gate Software lub bezpłatne
  • Zachęty dla nowych mieszkańców i firm:
 • Podobnie jak miasto Nysa, warto  potencjalnym mieszkańcom  zapewnić Pakiet START: opiekun  z UM, bezpłatne kursy, szkolenia, okres darmowej opieki zdrowotnej w przychodniach miejskich, miejsca w przedszkolach / żłobkach, wejścia do
 • Program benefitów do młodych i firm => zostajęwtarnowie.pl Program dla mieszkańców innych miejscowości => zamieszkajwtarnowie.pl Program dla firm => zarejstrujwtarnowie.pl oraz Programów zatrudnienia => pracuj-tarnow.pl

Niektóre przykłady zostały pokazane na załączonej „mapie skarbów Tarnowa”

Grupa Sport – sprawdzona strategia innych miast, które stały się mekką sportu

 • Pilna zmiana nietransparentnych zasad przyznawania wsparcia finansowego przez samorząd na proces „złotówka za uczniem”. Poprzez system subkont w Urzędzie Miejskim, miasto może dopłacać odpowiednią kwotę do każdej składki członkowskiej, która wpłynie.
 • Wspólna i aktywna strategia zachęcania firm do objęcia mecenatem sport lub kulturę. Np. każda firma, która przy opłacie podatku od nieruchomości wskaże 2% na wybrany cel i obejmie mecenatem daną organizację powinna posiadać przydzielonego opiekuna w Urzędzie Miasta, który pomagałby śledzić i wspierać powierzone
 • Konieczne jest generowanie mnogości dzieci i młodzieży biorących udział w sporcie już od przedszkola i klas 1-3. Młodzież mogłaby też być dodatkowa zachęcana do aktywności poprzez zmniejszoną liczbę zadań domowych i liczby sprawdzianów, tak aby miały więcej wolnego czasu. Do tego zadania wystarczy jedynie zmienić statuty szkół.
 • W ramach dodatkowych godzin tematycznych do wyboru dla uczniów (przewidzianych przez grupę IT edukacja) powinny być uwzględnione SKSy lub WFy, a udział w klubach powinien być podobnie punktowany do wyników ucznia jak w innych premiowanych aktywnościach.
 • Władze miasta powinny bezpartyjnie lobbować na rzecz funduszy i wydarzeń
 • Obiekty sportowe mogłyby nie być zarządzane przez miasto, a dzierżawione za skromne środki klubom, w oparciu o
 • Generowane w powyższym systemie piramidy zasoby sportowców, powinny w określony sposób trafiać do referencji klubów / organizacji nadrzędnych, które zajmują się rozwojem talentów (np. Szkoła Mistrzostwa Sportowego lub ranga złotego klubu PZPN)

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie systemu piramidalnego.

Grupa Edukacji i Kultury – chcemy wychować najlepszą młodzież, a sposób ma być wzorem dla innych

 • problemy natury psychologicznej u uczniów szkół tarnowskich

 Zaobserwowane niektóre problemy i wyzwania

 • przeciążenie sprawdzianami i wymaganiami (uczniowie ambitni, chcący być dobrymi na wielu/wszystkich polach),
 • depresja,
 • brak motywacji do nauki, ale również innego rodzaju aktywności,
 • dezintegracja społeczna i osobowościowa (alienacja).

·         problemy środowiska nauczycielskiego

 • obciążenie biurokratyczne,
 • brak wykorzystania potencjału jednostek twórczych,
 • słaba komunikacja i motywacja do współdziałania,
 • brak wspólnej strategii działania,
 • zbyt liczne oddziały

·         problemy programowe

 • stare statuty,
 • zbyt dużo ocen (ambiwalentna i niejednoznaczna wartość oceny),
 • brak ‘ścieżki lokalnej’ w

 Niektóre rozwiązania

 • Powołanie do życia organizacji (instytucji), która miałaby za zadanie stać się wspólną platformą działania rozmaitych organizacji, proponujących różne formy pozytywnej aktywności dla dzieci i młodzieży. Jej zadaniem byłoby również proponowanie działań, integrujących ‘zhubowane’ organizacje i promujących aktywność w grupach, przy stosunkowo dużej otwartości na projekty z zewnątrz (duża zdolność absorpcji).
 • robocza nazwa: Hub Aktywnościowy ‘MŁODZI ON’ – należałoby opracować logotyp       i zaplanować działania promujące tą inicjatywę
 • potrzebny byłby prosty program działań, który mógłby być opracowany i funkcjonować pod hasłem: „MŁODZI ON – zróbmy to razem!”.
 • potrzeba miejsca (najlepiej udostępnionego przez Urząd Miasta), gdzie można byłoby organizować różne spotkania i gdzie Hub Aktywnościowy MŁODZI ON miałby siedzibę.
 • należałoby dokonać przeglądu organizacji, którym można by zaproponować podłączenie do
 • kluczowa będzie współpraca ze szkołami, co powinien ułatwić program (MŁODZI ON – zróbmy to razem!), którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży tarnowskich szół.
 • do prowadzenia działań w Hubie trzeba by przygotować młodych
 • Hub powinien posiadać dużą zdolność absorpcji pomysłów i inicjatyw, płynących ze strony zhubowanych
 • Hub powinien mieć swojego rzecznika (osobę do kontaktów z mediami) oraz zespół do spraw
 • Hub powinien posiadać własną aplikację, ułatwiającą komunikację i wewnętrzną integrację zhubowanych środowisk.
 • Podjęcie inicjatyw, które zajęłyby się formacją nauczycieli, co miałoby na celu zwiększenie prestiżu tego zawodu, integrowanie środowiska i inspirowanie dobrych rozwiązań, które można by wspólnie podejmować. Jak to robić?
  • atrakcyjne warsztaty ogólnorozwojowe,
  • spotkania integracyjne,
  • udział w ciekawych projektach,
  • możliwość realizacji dodatkowo płatnych projektów.
 • Podjęcie próby  unowocześnienia  statutów  szkół,  aby  przywrócić  wartość  ocenie     i właściwie ukierunkować czynność oceniania (dla uczniów często ocena albo nic nie znaczy, albo jest łatką-etykietką, której nie można z siebie zdjąć i która zasłania właściwy potencjał i tożsamość, albo jest groźbą i przyczyną paraliżującego stresu).
 • Podjęcie działań, umożliwiających szerszą współpracę szkół z instytucjami kultury Miasta Tarnowa. (np. piątkowy teatr, sportowy weekend, )
 • Zbudowanie konkretnej bazy materiałów, prezentujących lokalne tradycje, wartości, historię, osiągnięcia itp., gotowych do wykorzystania przez nauczycieli na swoich przedmiotach.
 • Opracowanie programu (np. w formie warsztatowej) ‘przedmiotu’ (gdyż musiałby to być cykl spotkań/zajęć) o nazwie „Jak być szczęśliwym” – przeciwko depresji. Miałby on kłaść nacisk na kształcenie:
  • kompetencji społecznych (budowanie wspólnot i funkcjonowanie we wspólnotach),
  • kompetencji aksjologicznych (funkcjonowanie w świecie wartości),
  • umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji, potencjału i sposoby ich wykorzystania,
  • umiejętności właściwego reagowania na traumy i skutecznego ich przezwyciężania, lub poszukiwania odpowiedniej pomocy,
  • umiejętności radzenia sobie z hejtem,
  • wrażliwości na piękno przyrody,
  • wrażliwości na drugiego człowieka.
 • Wolontariat – pierwsza pomoc psychologiczna (z młodzieżowym  telefonem  zaufania  i aplikacją). Zorganizowanie organu wspierającego psychologów, który mogliby budować studenci psychologii pod nadzorem fachowców.
 • Zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach klasowych – to inwestycja, która da więcej oddziałów, więcej miejsc pracy, podwyższy jakość kształcenia, stworzy możliwości realizacji niektórych innych działań (wymienianych powyżej)
 • Dodatkowa oferta dydaktyczna => nieodpłatna, poprzez zamianę części godzin wychowawczych i => odpłatna do wyboru ucznia (np. dodatkowy WF z grami, prowadzenie firmy, program excel, dodatkowy język w szkole, programowanie, jak być szczęśliwym, gotowanie, ogrodnictwo, )

Grupa Zrównoważonego rozwoju i ekologii – potrzebna jest jednolita strategia i mnogość inicjatyw

 • Potrzebny jest plan transformacji energetycznej miasta i obszaru
 • Zagrożeniem jest potencjalne uleganie grupom lobbingowym i prowadzenie polityki niezrównoważonej (np. tylko klimat bez uwzględnienia potrzeb społecznych i ekonomicznych) – dogłębna analiza rozwiązań transformacji
 • Edukacja ekologiczna jest bardzo ważna – żeby rozumieć lepiej i widzieć małe, a ważne rzeczy (w szkołach są dobre przykłady jak ogródki warzywne, ale miasto nie zawsze rozumie, i słabo promuje dobre rozwiązania).
 • Źródełka wody   pitnej   i   zielone   „oazy”   (źródełko,   drzewo,    ławka   –   prawdziwy   parklet)  i „wpuszczenie” zieleni do
 • Wprowadzenie możliwości transportu rowerów w
 • Transport publiczny – niekoniecznie potrzebujemy nowych autobusów, ale dobry zbilansowany system transportu / przemieszczania się/.
 • Wykorzystanie lokalnego potencjału know-how w zielonej energii (np. Azoty).
 • Osiedlowe lub miniaturowe spalarnie odpadów (np. Bytom lub Lublin).
 • Rowery i skala miasta szansą
 • Duża rola działań proekologicznych na osiedlach, mieszkańcy mają świadomość potrzeb (np. park centralny).
 • Budownictwo ekologiczne –
 • „Wpuszczenie” zieleni do centrum. Zieleń nie stoi w sprzeczności z tkanką staromiejską, trzeba ją dobrze planować i prowadzić – są przykłady w Polsce. Trzeba mieć odwagę mówić o pomysłach wizjonerski, jak na przykład park na
 • Brakuje nowych nasadzeń. Niestety obecnie więcej wycinamy niż
 • Niespójny system przyrodniczy miasta (fragmenty rozrzucone po mieście i nie powiązane).
 • Dojazd autobusem miejskim do
 • Wartość terenów czwartej przyrody – terenów minimalnie
 • Ponowne uruchomienie studni abisyńskich (działają tylko 4 z 40).
 • Potencjał OZE do budowania miejsc pracy – Park Technologiczny poświęcony OZE
 • Społeczeństwo nie zrobi samo transformacji energetycznej, bo nie ma na to pieniędzy, dlatego należy uwzględnić odpowiednie mechanizmy ze strony miasta i funduszy
 • Potrzebne są zewnętrzne źródła kapitału dla
 • Wspólny projekt ogniw wodorowych (zbudowanie konsorcjum w oparciu o Azoty i Akademię).
 • Bez Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego nie będzie zrównoważonego planowania
 • Osiedle domów ekologicznych, np. pod Marcinką.
 • Trasy rowerowe na wałach rzecznych to nieoczywiste, a świetne rozwiązanie.

 

Grupa Bezpieczeństwa – Tarnów może być bezpieczniejszym miastem

 • Kluczową sprawą jest kwestia zwiększenia powszechności monitoringu
 • Dobrym kierunkiem jest obecne przejęcie przez Straż Miejską przyjmowanie pierwszych zgłoszeń o charakterze nie zagrażającym zdrowiu i życiu. Ten kierunek należy podtrzymać, jednakże dodatkowe obowiązki muszą być lepiej płatne.
 • Tarnowska Policja może zaoferować bezpłatne szkolenia dla Seniorów z zakresu sposobów wyłudzania pieniędzy przez grupy przestępcze.
 • Niestety osiedla często nie posiadają wyznaczonych miejsc podjazdu dla straży pożarnej.
 • Przywrócenie nocnych patroli.
 • Prosta funkcjonalna Aplikacja miejska

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *