Konkurs dotacyjny na inicjatywy integracyjne w społecznościach lokalnych

Do składania wniosków organizatorzy zapraszają organizacje prowadzące lub zamierzające prowadzić działania integracyjne wspołeczności lokalnej, które wykażą się znajomością lokalnego kontekstu i potrzeb oraz przedstawią plan zaangażowania do wspólnych działań mieszkańców i uchodźców, szczególnie organizacje współtworzone przez osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, osoby  z mniejszości narodowych, etnicznych i innych.

Dotacje można uzyskać na działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym:

– Działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności.

– Działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.

– Działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje. Wsparcia nie można otrzymać na zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani na jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Wnioski przyjmowane są do 28 lutego. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Info:   Bartosz Bykowski

Więcej na:

https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *