Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie ogłasza nabór wniosków w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023.Gminy Miasta Tarnowa przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego w kwocie 2 184 548,04 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?
 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych.
Rolą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie pomoc osobie z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach, oraz wsparciu w prowadzeniu bardziej aktywnego udziału w życiu społecznym.
W czym pomoże asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?
 w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 w załatwianiu spraw urzędowych,
 w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Uczestnik programu bądź opiekun prawny nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą asystenta osobistego. Osoby pełniące funkcję asystenta mogą liczyć na zwrot kosztów i wynagrodzenie zgodne z zasadami określonymi w Programie. W godzinach pomocy świadczonej przez asystenta, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o złożenie następujących dokumentów:
1) karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023
2) kopii orzeczenia o niepełnosprawności
3) oświadczenia o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
4) podpisanych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
5) pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:
 posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
1) Zaświadczenie o niekaralności
2) Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym
3) Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
Komplet dokumentów należy złożyć:
1) za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka,
2) poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego na adres Centrum Usług Społecznych ul. K. Brodzińskiego 14, 33-100 Tarnów,
3) poprzez złożenie korespondencji zapakowanej w kopertę do skrzynki zlokalizowanej w siedzibach Centrum tj.: Brodzińskiego 1 lub Godhammera 3,
4) osobiście w siedzibie Centrum ul. Goldhammera 3.
Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 14 Biuro Obsługi Klienta lub ul. Goldhammera 3, pokój nr 314 (III piętro – budynek z windą), w godzinach od 7.30 do 15.30, pod nr tel. 14/688-21-28.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *