CUS – wnioski o dodatek węglowy

Od 26 sierpnia w Centrum Usług Społecznych przy ul. Brodzińskiego 14 w Tarnowie mieszkańcy miasta będą mogli złożyć wniosek o dodatek węglowy, czyli jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 3 tysięcy zł dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym.
Termin rozpoczęcia składania wniosków o dodatek węglowy wynika z konieczności zatwierdzenia przez tarnowskich radnych zmian w statucie Centrum Usług Społecznych, które pozwolą tej miejskiej instytucji na przyjmowanie wniosków i wypłatę dodatków. Formularze wniosków można pobrać z internetu, wydrukować i wypełnić, osoby, które nie mają takiej możliwości, otrzymają je w CUS.
DODATEK WĘGLOWY: KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, tzw. koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę i inne z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.
DODATEK WĘGLOWY: ILE WYNOSI I JAK BĘDZIE WYPŁACANY?
Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przysługuje on jednorazowo w wysokości 3 tysięcy złotych. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wsparcie przysługuje gospodarstwom domowym, które zakupiły węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią.
Dodatek wypłaca się do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. W celu przyspieszenia wypłaty środków prosimy o podawanie na wniosku numeru rachunku bankowego. Dodatek będzie zwolniony z opodatkowania i możliwości zajęcia, np. przez komornika.
O przyznaniu dodatku węglowego wnioskodawca zostanie zawiadomiony na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU O DODATEK WĘGLOWY
Aby uzyskać dodatek węglowy należy wypełnić odpowiedni wniosek. Mieszkańcy Tarnowa wypełniony i podpisany wniosek mogą złożyć do Centrum Usług Społecznych w Tarnowie:
– drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka;
– listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego;
– osobiście – w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie przy ul. Brodzińskiego 14, w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od od 8.00 do 15.00.
Wniosek należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.
Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy.docx (33 kB)
Wniosek_o_dodatek_węglowy.doc (117 kB)
Wniosek_o_dodatek_węglowy.docx (45 kB)
Wniosek_o_dodatek_węglowy.pdf (222 kB)

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *