Konkurs Fotograficzny „Świat w oczach seniora”

Zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w konkursie fotograficznym. Naprawdę warto!
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ŚWIAT OKIEM SENIORA”
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Jakub Kwaśny.
PRZEPISY OGÓLNE:
1. Organizator Konkursu pn.: „Świat okiem seniora”, zwanego dalej „Konkursem” jest Tarnowska Rada Seniorów we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Tarnowa i Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie.
2. Cele konkursu: aktywizowanie seniorów do twórczej, kreatywnej działalności związanej z fotografią, rozwijanie wrażliwości artystycznej, przygoda z fotografią jako formą rozwoju zainteresowań i pasji fotograficznych seniorów. Zwrócenie uwagi na piękno „złotego wieku, miasta i otaczającej nas przyrody”.
3. Przedmiot konkursu: fotografie wykonane przez tarnowskich seniorów.
4. Tematyka konkursu: moje miasto, przyroda, „złoty wiek”.
5. Czas trwania konkursu: 15.06.2022 r. – 28.08.2022 r.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Tarnowskiej Rady Seniorów oraz w tarnowskich mediach.
7. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w Tarnowskim Dniu Seniora. Dokładny termin i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
PRZYJMOWANIE PRAC:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia. Każde zdjęcie do jednej wskazanej wcześniej (przepisy ogólne – pkt.4) kategorii.
3. W Konkursie mogą wziąć udział seniorzy działający w różnych zorganizowanych środowiskach senioralnych Tarnowa oraz seniorzy niezorganizowani (wiek 60+i więcej).
4. Format zdjęć A4 (210 mm x 297 mm) – zdjęcia matowe (realizacja ze zniżką dla seniorów w Centrum Fotografii Piotr Grzyb ul. Przecznica Strusińska 6, 33-100 Tarnów).
TERMINARZ
1. Prace konkursowe należy składać w kopercie na której wpisuje się: „KONKURS – ŚWIAT OKIEM SENIORA” oraz adnotację „Nie otwierać” w dniach 29.08.2022 r. – 02.09.2022 r. w sekretariacie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie przy ul. Brodzińskiego 14.
2. Prace należy składać odpowiednio zabezpieczone, aby nie uległy zniszczeniu. Należy dołączyć do każdej pracy opis zawierający: kategorię, imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu – opis przykleić na odwrocie pracy (kartki samoprzylepne, aby nie uszkodzić
fotografii).
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia.
7. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację
i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
8. Do Konkursu mogą być zgłaszane fotografie, które nie zostały nagrodzone w innym Konkursie fotograficznym.
9. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
JURY
1. Organizator powołuje jury konkursu, zwane dalej „jury” w składzie:
Przewodniczący: Dariusz Kobylański,
Członkowie: Lidia Jaźwińska, Piotr Bernacki, Paweł Kudrański, Jakub Kwaśny, Maria
Zawada-Bilik.
2. Ocenie jury podlegać będzie: zgodność z tematem (kategorią), oryginalność, wrażliwość artystyczną oraz estetyka fotografii.
3. Po przeprowadzeniu ocenie prac zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.
4. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15.06.2022 r.
2. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
3. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
Patronat medialny:
1. STARnowa TV,
2. Tarnów.pl
3. Niezależny Serwis Informacyjny KADR
SPONSORZY KONKURSU:
STARnowa TV, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Tarnowie – Dorota Krakowska, Niezależny Serwis Informacyjny KADR,
Stowarzyszenie Medycyna Polska, salon fryzjerski „U Beaty i Kazi”, Centrum „PodoLab”,
księgarnia „Book-book”, restauracja „Stara Łaźnia” – Krzysztof Chuderski, „Rolmar” – Jadwiga Krejwis, Pracownia krawiecka Dorota Adamos-Kubis, restauracja Bombaj Music
oraz sponsorzy indywidualni.
KOORDYNATOR KONKURSU: Maria Gogojewicz – Pęcherek.
Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium Tarnowskiej Rady Seniorów w dniu 2 czerwca 2022 r.
Przewodnicząca TRS
Lidia Jaźwińska

Plakat: Oliwia Imioło

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *