PUK i MPGK jedną spółką…

Od 1 kwietnia br. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych działają już formalnie jak jedna spółka miejska. To efekt kilkuletnich starań władz Tarnowa o połączenie dwóch miejskich przedsiębiorstw, których działalność pokrywała lub uzupełniała się w kilku dziedzinach.

MPGK i PUK to dwie miejskie spółki, których zakres działalności był w dużej mierze zbliżony, zwłaszcza w zakresie gospodarowania odpadami, stąd też władze miejskie Tarnowa od kilku lat podejmowały starania, aby spółki połączyć, a nowe przedsiębiorstwo w lepszym stopniu mogło zaspokajać potrzeby tarnowian.

Prace nad koncepcją połączenia było powoli realizowane, a pierwszą jaskółką było mianowanie Mariusza Burnóga prezesem obydwu firm. Dobre rezultaty dały również rozmowy prezydenta Romana Ciepieli z reprezentującymi pracowników spółek organizacjami związkowymi, co zaowocowało oficjalnym porozumieniem dotyczącym kwestii pracowniczych po połączeniu. Ostatecznie decyzję o połączeniu spółek podjęli tarnowscy radni 25 listopada ub.r. a formalności zostały zakończone z dniem 1 kwietnia br.

Nowa spółka działa pod szyldem MPGK jest spółką z o.o., zajmuje się zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny tj.: bioodpadów, odpadów wielkogabarytowych, a także frakcji zawierających surowce wtórne. Firma odbiera też odpady od mieszkańców, zarządza gminnym składowiskiem odpadów, prowadzi punkty selektywnej zbiórki odpadów, ma obowiązek letniego i zimowego utrzymania ulic i placów, utrzymania czystości na terenach miejskich, wykonuje roboty drogowe, prowadzi azyl dla zwierząt.

Kapitał zakładowy nowej spółki po połączeniu wynosi blisko 36 mln zł, MPGK zatrudnia obecnie 260 osób.

Prezes Mariusz Burnóg podkreśla, iż kierowana przez niego firma intensywnie się rozwija, o czym świadczą choćby ostatnie inwestycje. – Obecnie dobiegają końca prace przy budowie nowej kompostowni odpadów, oddane już do użytku zostały nowoczesne punkty segregacji odpadów, a w planach mamy budowę kompleksowej, w pełni zautomatyzowanej sortowni odpadów selektywnie zebranych – wymienia prezes. – Inwestycja nie tylko przyczyni się do poprawy warunków pracy, a nade wszystko wpłynie na poprawę efektywności i zwiększenie poziomu odzysku surowców wtórnych. Prowadzimy też wymianę pojazdów na jednostki ekologiczne, zasilane sprężonym gazem CNG, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. 


Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *